Behoefte aan content met pit? Of heb je een andere prangende vraag? Neem dan nu contact op met Mina Media.

Mail Mina Media Bel Mina Media
Algemene voorwaarden
Lees hieronder Minas algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Mina Media

Artikel 1  Definities
1.Mina Media, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 74922653, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Mina Media.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Mina Media zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2  Toepasselijkheid algemene  voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Mina Media waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3  Offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
3. Mina Media kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.Een samengestelde prijsopgave verplicht Mina Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4  Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst exclusief btw vermeld of het gebruikelijke uurtarief van Mina Media. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, zullen tevens worden vermeld. Advertentiebudgetten zullen apart worden geïncasseerd.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van Mina Media berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mina Media op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer geen gebruik wordt gemaakt van het gehele afgenomen pakket. Pakketten worden op elke eerste dag van de maand gefactureerd. Werkzaamheden die plaatsvinden op basis van losse uren worden maandelijks gefactureerd en na afloop van het project. Mina Media is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
5. Bij advertentiebudgetten wordt voor aanvang van de werkzaamheden een betaalmethode toegevoegd aan het socialmediakanaal waarop promoties plaats dienen te vinden. Deze worden door het socialmediaplatform aan opdrachtgever geïncasseerd.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Mina Media heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
8. Facturen dienen binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Mina Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5  Informatieverstrekking  opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Mina Media.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Mina Media zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever dient te allen tijde kenbaar te maken of teksten die in opdracht worden geschreven door Mina Media online of offline zullen worden gebruikt.
4. Opdrachtgever vrijwaart Mina Media voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
5. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6  Uitvoering van de  overeenkomst
1. Mina Media voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Daarnaast kan Mina Media geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van opdrachtgever.
2. Doordat enkele diensten van Mina Media online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. Opdrachtgever vrijwaart Mina Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7  Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Mina Media zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk en gemotiveerd mogelijk. Annulering tot 1 kalendermaand voor aanvang van de werkzaamheden is kosteloos; annulering tussen 1 kalendermaand en 14 kalenderdagen voor aanvang resulteert in de verplichting tot betaling van 50% van het geoffreerde bedrag; bij annulering binnen 14 kalenderdagen wordt 75% van de kosten in rekening gebracht.
4. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder online trainingen, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
5. Een traject van Mina Media kent een minimale looptijd van 3 maanden. Na deze 3 maanden kan dit traject worden opgezegd met een opzegtermijn van tenminste 30 kalenderdagen. Bij opzegging worden de werkzaamheden van de huidige periode altijd afgemaakt en in rekening gebracht.
6. Mina Media behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop of offline training. In geval de locatie of data door Mina Media wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop of training op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
7. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop of training, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor aanvang vindt restitutie van het aankoopbedrag plaats, met administratiekosten in mindering gebracht. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen vindt geen restitutie plaats: opdrachtgever is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop of training aan Mina Media worden doorgegeven
8. In afwijking van hetgeen in lid 7 van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop of training.

Artikel 8  Overmacht
1. In geval van overmacht is Mina Media gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Mina Media redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Mina Media jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9  Aansprakelijkheid schade

1.Mina Media is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Mina Media is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, online cursus, workshop of training.
5. Mina Media is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever in door haar aangeleverde content.
6. Mina Media is niet aansprakelijk voor fouten in drukwerk van door haar aangeleverde teksten.
7. Mina Media is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van Mina Media uit.
8. Mina Media is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende uitvoering van een overeenkomst op locatie.
9. Mina Media is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
10. In het geval dat Mina Media een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Mina Media aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
11. Opdrachtgever vrijwaart Mina Media tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten, content en producten.

Artikel 10  Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Mina Media aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Mina Media. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Opdrachtgever komt een onbeperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door Mina Media voor opdrachtgever zijn gemaakt na betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt.
3. Enkel wanneer er niets specifiek is afgesproken over plaatsing op een bepaald medium, is de aangeleverde content vrij te gebruiken in uitingen van de opdrachtgever.
4. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
5. Bij inbreuk komt Mina Media een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
6. Mina Media blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Mina Media toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt.
8. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Mina Media en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer Mina Media in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
9. Mina Media verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een online training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Artikel 11  Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Mina Media behoudt zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag het verloop van een workshop of training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of training of toekomstige workshops en trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop of training onverlet.

Artikel 12  Levering
1. Mina Media spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
2. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vinden maximaal 2 revisierondes plaats. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

Artikel 13  Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Mina Media. Zij streeft ernaar klachten binnen 3 werkdagen te behandelen.
2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al twee revisies hebben plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Mina Media.

Artikel 14  Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Mina Media is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mina Media en betrokken derden 12 maanden.